Privacy Verklaring

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze klanten goed is gewaarborgd.
Dit privacyregelment beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Artikel 1: Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

GegevensDe gegevens die betrekking hebben op een persoon
SalonEternal Hair, verwerkingsverantwoordelijke
KlantEen klant van de Salon
VerwerkingEen bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uigevoerd via geautomatiseerde procedes, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbeschrming)

Artikel 2: Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de salon die betrekking hebben op patiëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

Artikel 3: Doelen

De salon kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

1.Het verlenen van diensten t.b.v. haar(werken);
2.Het declareren van verleende diensten bij de klant of zorgverzekeraar;
3.Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
4.Foto-, video of geluidsopnames

Artikel 4: De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier.
  Eternal Hair heeft wettelijk een dossierplicht.
  De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens.
  Alleen uw behandelend stylist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.
  Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de salon wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg.
  De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt.
  Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is.
  Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Zorgverzekeraars met wie de salon een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend.
  Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers.
  De salon is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 4. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5: Beschrijving van de gegevens.

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Naam
Adres / Contactgegevens
Geboortedatum
BSN nummer
Medische gegevens
Naam huisarts / andere zorgverleners
Gegevens van de ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger

Artikel 6: Rechten

 1. Als klant heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt.
  Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement.
 2. U heeft als klant het recht op inzage in uw gegevens.
  Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan.
  Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling.
  Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
  Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen.
  Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als klant het recht om rectificatie te verzoeken als er sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens.
  Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen.
  Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden.
  Eternal hair beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan.
  Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de klant, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan.
  Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. U kunt als klant een verklaring laten toevoegen aan uw dossier.
  Wij verzoeken u om deze verklaring aan Eternal hair te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
  • Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende;
  • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
  • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
  • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7: Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende zeven jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bwaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8: Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen.
Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de salon inschakelt ten behoeve van onze activiteiten.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 1. U hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 2. Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de verzekering, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 3. Er zwaarwegende redenen zijn om het medische beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als er sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 4. wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9: Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
Dit betreft onder andere:
– het gebruik van afgesloten bewaarruimtes.

Artikel 10: Verantwoordelijke gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd.
 2. De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de salon toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon.

Artikel 11: Wijzigingen

De salon kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt.
Wij zullen u in dat geval via onze website www.eternal-hair.nl informeren.

Artikel 12: Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar.
Deze is te bereiken op 0462043473 of per e-mail info@eternal-hair.nl

Ook kan er schriftelijk een klacht worden ingediend bij:

Björn Maes, Saloneigenaar
Eikenlaan 41
6176 DG
Spaubeek

Het staat u ten allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d.03-06-2020